GIPAM3000

제조사. LS ELECTRIC

제품군. 계전기기, GIPAM

비고. 다기능 디지탈 전력보호감시장치 

평균납기일. 14~40일 (납기 확인 후 발주 바랍니다)

Download ▼

BUY NOW!

LS GIPAM3000 INDEX

LS GIPAM3000 LINE UP

LS GIPAM3000 PRICE INFORMATION


금액조정 및 견적문의  010-7771-5409 / 2sk@2sk.co.kr

Name

Note

Price

Buy Now

GIPAM3000 FI RS M 110V 5A 60Hz AC/DC110V

GIPAM3000 FI RS D 110V 5A 60Hz AC/DC110V

Feeder,Incoming,Motor / NCT, RS-485, Modbus

Feeder,Incoming,Motor / NCT, RS-485, DNP3.0

3,500,000

BUY NOW


GIPAM3000 FI TE M 110V 5A 60Hz AC/DC110V

GIPAM3000 FI TE D 110V 5A 60Hz AC/DC110V 

GIPAM3000 FI TE C 110V 5A 60Hz AC/DC110V

Feeder,Incoming,100/10 BASE-T Ethernet, RS-485, Modbus 

Feeder,Incoming,100/10 BASE-T Ethernet, RS-485, DNP3.0 

Feeder,Incoming,100/10 BASE-T Ethernet, RS-485, IEC61850 

3,966,000

3,966,000

5,149,000

별도 문의


GIPAM3000 FI FE M 110V 5A 60Hz AC/DC110V

GIPAM3000 FI FE D 110V 5A 60Hz AC/DC110V 

GIPAM3000 FI FE C 110V 5A 60Hz AC/DC110V

Feeder,Incoming,100 BASE-FX Ethernet, RS-485, Modbus

Feeder,Incoming,100 BASE-FX Ethernet, RS-485, DNP3.0

Feeder,Incoming,100 BASE-FX Ethernet, RS-485, IEC61850

4,035,000

4,035,000

5,218,000

별도 문의


GIPAM3000 T RS M 110V 5A 60Hz AC/DC110V

GIPAM3000 T RS D 110V 5A 60Hz AC/DC110V

GIPAM3000 T RS C 110V 5A 60Hz AC/DC110V

Transformation, RS-485 , Modbus

Transformation, RS-485 , DNP3.0

Transformation, RS-485 , IEC61850

4,314,000

4,314,000</