XBC/XEC-E, XGB

제조사. LLS ELECTRIC, 엘에스일렉트릭

제품군. XGB, PLC, XBC/XEC-E Series

비고. 일체형 PLC, 옵션카드 가능 / 증설 불가

평균납기일. 0~60일 (재고 확인 후 발주 바랍니다)

Download ▼

BUY NOW!

LS PLC, XGB XBC/XEC-E PRICE INFORMATION 


XGB, XBC/XEC-E Series

금액조정 및 견적문의  010-7771-5409 / 2sk@2sk.co.kr

ProductNameI/O

Output

Power

PC연결 Port

옵션카드

증설카드

PriceBuy Now 
XBC-DR10E
XBC-DR14E
XBC-DR20E
XBC-DR30E
IN6 / Ry4
IN8 / Ry6
IN12 / Ry8
IN18 / Ry12

Relay

AC100~240V

PMC-310S

(RS232C 1Port)

1 EA

1 EA 

2 EA 

2 EA 

불가

124,600
131,800
166,700
190,000
XBC/XEC-DR10E
XBC/XEC-DR14E
XBC/XEC-DR20E
XBC/XEC-DR30E
XEC-DR10E
XEC-DR14E
XEC-DR20E
XEC-DR30E
IN6 / Ry4
IN8 / Ry6
IN12 / Ry8
IN18 / Ry12

Relay

AC100~240V

PMC-310S

(RS232C 1Port)

1 EA

1 EA 

2 EA 

2 EA 

불가

124,100
131,200
166,100
189,200

XBC-DN10E
XBC-DN14E
XBC-DN20E
XBC-DN30E
IN6 / Tr4
IN8 / Tr6
IN12 / Tr8
IN18 / Tr12

TR, NPN

AC100~240V

PMC-310S

(RS232C 1Port)

1 EA

1 EA 

2 EA 

2 EA 

불가

124,600
131,800
166,700
190,000
XBC/XEC-DN10E
XBC/XEC-DN14E
XBC/XEC-DN20E
XBC/XEC-DN30E
XEC-DN10E
XEC-DN14E
XEC-DN20E
XEC-DN30E
IN6 / Tr4
IN8 / Tr6
IN12 / Tr8
IN18 / Tr12

TR, NPN

AC100~240V

PMC-310S

(RS232C 1Port)

1 EA

1 EA 

2 EA 

2 EA 

불가

124,100
134,600
167,100
189,900

XBC-DP10E
XBC-DP14E
XBC-DP20E
XBC-DP30E
IN6 / Tr4
IN8 / Tr6
IN12 / Tr8
IN18 / Tr12

TR, PNP

AC100~240V

PMC-310S

(RS232C 1Port)

1 EA

1 EA 

2 EA 

2 EA 

불가

139,100
135,300
167,100
193,100
XBC/XEC-DP10E
XBC/XEC-DP14E
XBC/XEC-DP20E
XBC/XEC-DP30E
XEC-DP10E
XEC-DP14E
XEC-DP20E
XEC-DP30E
IN6 / Tr4
IN8 / Tr6
IN12 / Tr8
IN18 / Tr12

TR, PNP

AC100~240V

PMC-310S

(RS232C 1Port)

1 EA

1 EA 

2 EA 

2 EA 

불가

124,100
134,600
166,500
189,200

* XBC/XEC-E Series는 옵션카드 사용 가능 / 증설은 불가입니다.

* 부가세 별도 금액입니다.

LS PLC, XGB XBC/XEC-E CATALOG