XBC/XEC-H, XGB

제조사. LLS ELECTRIC, 엘에스일렉트릭

제품군. XGB, PLC, XBC/XEC-H Series

비고. 일체형 PLC, 옵션카드 사용 불가 / 증설 10대 가능

평균납기일. 0~60일 (재고 확인 후 발주 바랍니다)

Download ▼

BUY NOW!

LS PLC, XGB XBC/XEC-H PRICE INFORMATION 


XGB, XBC/XEC-H Series

금액조정 및 견적문의  010-7771-5409 / 2sk@2sk.co.kr

ProductNameI/O

Output

Power

PC연결 Port

옵션카드

증설카드

PriceBuy Now 
XBC-DR32H
XBC-DR64H
XBC-DR32H/DC
XBC-DR64H/DC
IN16 / Ry16
IN32 / Ry32
IN16 / Ry16
IN32 / Ry32

Relay

AC100~240V

AC100~240V

DC24V

DC24V

PMC-310S

USB-301A

불가

10 Module

259,600
371,900
259,600
371,900
XBC/XEC-DR32H
XBC/XEC-DR64H
XBC-DR32H/DC
XBC-DR64H/DC
XEC-DR32H/D1
XEC-DR64H/D1

XEC-DR32H
XEC-DR64H
XEC-DR32H/D1
XEC-DR64H/D1
IN16 / Ry16
IN32 / Ry32
IN16 / Ry16
IN32 / Ry32

Relay

AC100~240V

AC100~240V

DC12/24V

DC12/24V

PMC-310S

USB-301A

불가

10 Module

259,600
371,900
259,600
371,900
XBC-DN32H
XBC-DN64H
XBC-DN32H/DC
XBC-DN64H/DC
IN16 / Tr16
IN32 / Tr32
IN16 / Tr16
IN32 / Tr32

TR, NPN

AC100~240V

AC100~240V

DC24V

DC24V

PMC-310S

USB-301A

불가

10 Module

259,600
371,900
259,600
371,900
XBC/XEC-DN32H
XBC/XEC-DN64H
XBC-DN32H/DC
XBC-DN64H/DC
XEC-DP32H
XEC-DP64H

XEC-DN32H
XEC-DN64H
XEC-DP32H
XEC-DP64H
IN16 / Tr16
IN32 / Tr32
IN16 / Tr16
IN32 / Tr32

TR, NPN

TR, NPN

TR, PNP

TR, PNP

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

불가

10 Module

259,600
371,900
299,100
424,200

* XBC/XEC-H Series는 옵션카드 사용 불가 / 증설 10대 가능입니다.

* 부가세 별도 금액입니다.

LS PLC, XGB XBC/XEC-H CATALOG