XBC/XEC-U, XGB

제조사. LLS ELECTRIC, 엘에스일렉트릭

제품군. XGB, PLC, XBC/XEC-U Series

비고. 일체형 PLC, 옵션카드 사용 불가 / 증설 10대 가능

평균납기일. 0~60일 (재고 확인 후 발주 바랍니다)

Download ▼

BUY NOW!

LS PLC, XGB XBC/XEC-U PRICE INFORMATION 


XGB, XBC/XEC-U Series

금액조정 및 견적문의  010-7771-5409 / 2sk@2sk.co.kr

ProductNameI/O

Output

Power

PC연결 Port

특징

증설카드

PriceBuy Now 
XBC-DR28U
XBC-DR28UP
XBC-DR28UA
IN16 / Ry12

Relay

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

-
위치결정4ch
아날로그8ch

10 Module

418,800
671,400
640,600
DR28U
DR28UP
DR28UA
XEC-DR32U
XEC-DR32UP
XEC-DR32UA
IN16 / Ry16

Relay

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

-
위치결정4ch
아날로그8ch

10 Module

418,800
660,000
640,600
XBC-DN28U
XBC-DN28UP
XBC-DN28UA
IN16 / Tr12

TR, NPN

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

-
위치결정4ch
아날로그8ch

10 Module

418,800
671,400
640,600
DN32U
DN32UP
DN32UA
XEC-DN32U
XEC-DN32UP
XEC-DN32UA
IN16 / Tr16

TR, NPN

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

-
위치결정4ch
아날로그8ch

10 Module

418,800
671,400
640,600

XBC-DR28U/DC
XBC-DR28UP/DC
XBC-DR28UA/DC
IN16 / Ry12

Relay

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

-
위치결정4ch
아날로그8ch

10 Module

412,100
660,000
629,800
DR28U/DC
DR28UP/DC
DR28UA/DC
XEC-DR28U/DC
XEC-DR28UP/DC
XEC-DR28UA/DC
IN16 / Ry12

Relay

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

-
위치결정4ch
아날로그8ch

10 Module

412,100
660,000
629,800
XBC-DN32U/DC
XBC-DN32UP/DC
XBC-DN32UA/DC
IN16 / Tr16

TR, NPN

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

-
위치결정4ch
아날로그8ch

10 Module

412,100
660,000
629,800
DN32U/DC
DN32UP/DC
DN32UA/DC
XEC-DN32U/DC
XEC-DN32UP/DC
XEC-DN32UA/DC
IN16 / Tr16

TR, NPN

AC100~240V

PMC-310S

USB-301A

-
위치결정4ch
아날로그8ch

10 Module

412,100
660,000
629,800

* XBC/XEC-U Series는 옵션카드 사용 불가 / 증설 10대 가능입니다.

* 부가세 별도 금액입니다.

LS PLC, XGB XBC/XEC-U CATALOG